Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 1.
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu internetowego OgloszeniaMuzyczne.pl dostępnego pod adresem internetowym http://ogloszeniamuzyczne.pl.
2. Operatorem Serwisu internetowego OgloszeniaMuzyczne.pl jest firma EB Studio S.C. z siedzibą mieszczącą się przy ul. Wawelskiej 39, 44-217 Rybnik, posiadająca numer NIP: 6423189924, numer REGON 361339084 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Tel: 799-068-543, e-mail: [email protected]
DEFINICJE

§. 3.
Użyte w Regulaminie pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
1. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca strony Serwisu OgloszeniaMuzyczne.pl, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
2. Serwis – OgloszeniaMuzyczne.pl to serwis ogłoszeniowy pozwalający przeglądać i zamieszczać ogłoszenia dostępny pod adresem internetowym http://ogloszeniamuzyczne.pl,
5. Panel zarządzania – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika umożliwiające m.in. zamieszczenie i modyfikowanie ogłoszeń. 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4.
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 10.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 20.0 lub Chrome (wszystkie wersje),
b. Włączoną obsługę Java Script i CSS,
c. Aktywny adres e-mail .
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w poniżej tego regulaminu.

 

WARUNKI KOSZYSTANIA Z SERWISU DLA UŻYTKOWNIKÓW
§. 5.
1. Użytkownicy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia samodzielnie redagując ich treść i dodając własne zdjęcia zgodnie ze stanem faktycznym.
2. Zamieszczając ogłoszenie, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz niniejszego regulamin. 
3. Ogłoszenia nie są moderowane i Operator Serwisu nie ma obowiązku sprawdzania ich treści. Operator nie ponosi odpowiedzialności za za legalność oferowanych towarów lub usług ani za zgodność ze stanem faktycznym. Operator nie jest stroną w transkacji pomiędzy sprzedającym a kupującym. Operator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z oferowanych gwarancji lub wynikajacych z rekojmi.
4. Zabrania się publikowania na stronach Serwisu treści i zdjęć sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w szczególności:
a. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
b. obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
c. naruszające przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i/lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
d. zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Użytkownika ogłoszeń naruszających zakaz, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Zamieszczenie ogłoszenia nie wymaga podania danych osobowych Użytkownika, chyba że dane takie zawiera adres e-mail. System serwisu automatycznie zapisuje adres IP, e-mail, dane z formularza oraz czas publikacji w celu uwiarygodnienia ogłoszenia.
7. Użytkownik ma prawo usunięcia wszelkich danych z Serwisu w dowolnym momencie poprzez kontakt z Serwisem ([email protected]). 
8. Serwis nie odpowiada za treści zamieszczone przez Użytkowników. (art. 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; dalej u.ś.u.d.e.))

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§. 12.
1. Serwis gromadzi tylko te dane Użytkownika, które widoczne są w formularzach dodawani/edycji ogłoszenia. Dane takie jak LOKALIZACJA, IMIĘ, TELEFON są publikowane w treści ogłoszenia jako dane kontaktowe. Adres email nie jest udostępniany osobom trzecim. Adres email używany jest do dostarczenia wiadomości od kupującego do Użytkownika. Adres email podany w formularzu kontaktowym zostanie przekazany sprzedajacemu w celu nawiązania kontaktu.
2. Serwis gromadzi dane związane z geolokalizacją Użytkownika, jego adres IP oraz ustawienia indywidualne udostępniane przez przeglądarkę komputera np. rozdzielczość ekranu, nazwę systemu operacyjnego, nazwę i wersję przeglądarki. 
3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu, edycji i usunięcia własnych danych gromadzonych przez Serwis w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania na [email protected]
4. Do prawidłowego funkcjonowania Serwis wykorzystuje pliki cookie czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają na identyfikację Użytkownika przez Serwis oraz usprawniają działanie niektórych funkcji serwisu takich jak geolikalizacja, historia wizyt, wyszukiwań. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w poniżej tego regulaminu.
5. Serwis gromadzi dane o wizytach Użytkownika na stronach Serwisu, jego wyszukiwaniach oraz przeglądanych stronach. Dane te wykorzystywane są do celów statystycznych oraz anonimowej analizy ruchu na stronach Serwisu i mogą być wykorzystane w celu prezentacji osobom trzecim.

REKLAMACJE
§. 13.
1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie regulaminu mogą zostać złożone:
a. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected],
b. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wawelska 39, 44-217 Rybnik,


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§. 14.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Serwisu. O każdej zmianie regulaminu Użytkownicy, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do czynności prawnych i faktycznych mających miejsce przed wejściem w życie zmian regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie zaistnienia danej czynności prawnej lub faktycznej.

 

PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze Użytkownika. Pliki te przechowują dane sesyjne czyli takie dzięki którym Użytkownik nie musi logować się przy każdej odsłonie/wizycie na stronie, dane które usprawniają korzystanie ze strony poprzez zapamiętanie preferencji i ustawień strony oraz dane o geolokalizacji Użytkownika określane na podstawie adresu IP.  Pliki „cookies” służą do tworzenia statystyk oglądalności, prezentowania reklam dopasowanych do zachowania Użytkownika oraz zabezpieczenia przed wielokrotnych głosowaniem w ankietach i opiniach. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji oprogramowania na komputerze Użytkownika. Pliki „cookies” mogą być w dowolnym momencie usunięte przez Użytkownika poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub przejście w tryb „prywatny”. Wyłączenie lub blokada plików „cookies” może mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu a w szczegółności uniemożliwić logowanie lub powodować niewłaściwe działanie niektórych funkcji.